COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृत प्राप्त गरी डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम संचालन गरेको साझेदारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान सम्बन्धि पुन प्रकाशित सूचना - 2081-01-12 - Download      सेवा करार ब्यक्ति छनौट गरि सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको बारे सूचना - 2080-12-23 - Download      सेवा करारमा ब्यक्ति छनौटका लागि वैकल्पिक सूचिमा रहेको उम्मदेवारबाट आवेदन माग गरिएको बारे जरुरी सूचना - २०८०-१२-१३ - Download      सेवा करार ब्यक्ति छनौट गरि सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको बारे सूचना - २०८०-१२ -१३ - Download      अनुदान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना - २०८०।१२।१० - Download     
Notice:

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com