COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)Publications

Date

Publications

Download

Jan 20, 2020 छोटो अवधि को तालिम संचालन गर्दा प्रयोग गरिने प्रसिछ्यक हाजिरी/लग बुक को नमुना Download
Jan 20, 2020 छोटो अवधि को तालिम संचालन गर्दा प्रयोग गरिने बिधार्थी हाजिरी नमुना Download
Jan 20, 2020 छोटोअवधिको तालिम संचालन गराऊन प्रयोग हुने आवेदन फारम को नमुना Download
Jan 20, 2020 छोटोअवधिको तालिम संचालन गराऊन प्रयोग हुने बिज्ञापनको नमुना Download
Dec 2, 2019 छोटो अवधीको तालीम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ Download
Dec 1, 2019 Format for Training Plan Download