COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतीका लागी प्रस्तावना पेश गरेका संस्थाहरुलाई पुर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने बारे अन्यन्त जरुरी सूचना - २०७९-११-१९ - Mar 03, 2023

छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतीका लागी प्रस्तावना पेश गरेका संस्थाहरुलाई पुर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने बारे अन्यन्त जरुरी सूचना - २०७९-११-१९

Notice

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com