COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रमको सम्बन्धन स्वीकृतीका लागी प्रस्तावना पेश गरेका संस्थाहरुलाई पुर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने बारे अन्यन्त जरुरी सूचना - 2078-08-15 - Download      डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह तर्फका रिक्त रहन गएका वर्गिकृत ( नि:शुल्क ) छात्रवृत्ति कोटा / सिटमा भर्ना सिफारिस गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना : २०७८-०८-१४ - Download      डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह तर्फका बर्गीकृत ( नि:शुल्क ) छात्रवृत्ति कोटा / सिटमा उल्लेखित संस्थाहरुमा भर्ना सिफारिस गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना -2078-08-07 - Download      डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह तर्फका रिक्त रहन गएका वर्गिकृत ( नि:शुल्क ) छात्रवृत्ति कोटा / सिटमा भर्ना सिफारिस गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना : २०७८-०८-०७ - Download      डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह पुर्ण शुल्कीय तह तर्फका थप र बाँकी रहेका नतिजा प्रकाशन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना-2078-08-05 - Download     
Notice:

Notice

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com