COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह तर्फ रिक्त रहन गएका वर्गिकृत (नि: शुल्क ) छात्रवृति कोटा /सिटमा आवेदन माग गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७९-०६-११ - Download      पूर्ण शुल्किय डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य तर्फका स्तरोन्नति भएका कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना -२०७९-०६-११ - Download      प्रि - डिप्लोमा तह तर्फ रिक्त रहन गएका वर्गीकृत ( नि : शुल्क ) छात्रवृति कोटा / सिटमा आबेदन माग गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७९-०६-०७ - Download      डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पुर्ण शुल्कीय तर्फको स्वास्थ्य कार्यक्रम र डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि–डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७९-०५-१४ - Download      TITI yearly Training Calendar - Download     
Notice:

Notice

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com