COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

बैकल्पिक तथा पास लिस्टबाट डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रमको रिक्त कोटा / सिटमा सिफारिस गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना - २०८० / ०६ /१७ - Download      डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तर्फ रिक्त रहन गएका वर्गिकृति (निःशुल्क ) छात्रवृत्ति कोटा/सिटमा आवेदन माग गरिएको वारे अत्यन्त जरुरी सूचना - 2080-06-16 - Download      बैकल्पिक तथा पास लिस्टबाट डिप्लोमा तहको वर्गीकृत ९निशुल्क० छात्रवृत्ति तर्फका अप्थाल्मिक साइन्स कार्यक्रमा सिफारिस गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना- 2080-06-16 - Download      पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य कार्यक्रममा रिक्त कोटा / सिटमा आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना - २०८०-०६-१२ - Download      डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तर्फ रिक्त रहन गएका वर्गिकृति (निःशुल्क ) छात्रवृत्ति कोटा/सिटमा आवेदन माग गरिएको वारे अत्यन्त जरुरी सूचना - 2080-06-10 - Download     
Notice:

Results

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com