COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)
Notice BoardDate

Notice

Download

Nov 11, 2019 DIPLOMA LEVEL CLASSIFIED SCHOLARSHIP RESULT -2076/07/25 Download
Nov 10, 2019 प्राबिधिक एस.एल.सी. तहको पुनःप्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना (२०७६।०७।२४) Download
Nov 10, 2019 डिप्लोमा।प्रमाण-पत्र तहको पुनः परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना (२०७६।०७।२४ Download
Nov 1, 2019 निशुल्क बर्गिकृत छात्रबृति तर्फको आबेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सुचना 2076-07-14 Download
Oct 25, 2019 Imp. Notice for TECS program Download
Oct 22, 2019 CTEVT को आंगिक शिक्षालयमा डिप्लोमा मेकानिकल र सिभिलमा भर्ना का लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा Download